Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %,
alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 %
op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1.2 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen
het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

1.3 Bij betaling in termijnen dient de factuur te zijn voldaan voor de sessie aanvangt.

1.4 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

1.5 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen
na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 2

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3

3.1 Indien de klant tijdens een workshop, cursus of coaching-traject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag
van de cursus of het coaching-traject verschuldigd.

3.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

3.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer.

Artikel 4

De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder facebook,
een bericht naar de Kinderwenswijzer facebookpagina, whatsapp, sms … geldt effectief als inschrijving/bestelling
en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 5

5.1 Coaching: Annuleert de klant een coaching-sessie minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze gerekend
als sessie en is deze te betalen.

5.2 Workshop/(dag)event: Bij annulatie tot 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd.
Annuleert de klant minder dan een 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd,
maar kan de klant zich wel laten vervangen.

5.3 Cursus: Bij annulatie tot 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd.
Annuleert de klant minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd,
maar kan de klant zich wel laten vervangen.

5.4 Online workshops/cursussen/programma’s: Bij annulatie tot 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50%
verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag
verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

Artikel 6

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus,
workshop, lezing of coachsessie.

Artikel 7

Bij annulatie door Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.
Een annulatie van een workshop kan gebeuren als er niet voldoende deelneemsters zijn, of wegens ziekte/
familiale omstandigheden/ overmacht.
Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht verzet worden.

Artikel 8

Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer is nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke
aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door diensten en zaken die geleverd zijn
door Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer.

Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer is tevens niet aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar
geleverde diensten; op Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer rust terzake enkel een inspanningsverbintenis
(zie tevens artikel 9).

Artikel 9

Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dit wil zeggen dat Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer niet instaat voor
het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt
aan het door de klant gestelde doel.

Artikel 10

10.1 De cursussen/workshops/lezingen/personal coachings gegeven door Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer zijn geen vervanging
voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.

10.2 Alle coachtrajecten, workshops, lezingen en cursussen zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling.
Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

Artikel 11

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt worden door Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer
voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer.

Artikel 12

12.1 In geval van betwistingen is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Isabelle Ryckaert/Kinderwenswijzer.